جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

end

21812251 0 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری ، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های Read more…

مقالات و پایان نامه ها

file- (9)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی عنوان: « بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان Read more…

مقالات و پایان نامه ها

file- (9)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی عنوان: « بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان Read more…

مقالات و پایان نامه ها

file- (1)

نﺎﻐﻣاد ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد قﻮﻘﺣ هﺪﮑﺸﻧاد ﻞﻠﻤﻟاﻦﯿﺑ قﻮﻘﺣ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧنﺎﯾﺎﭘ ﯽﻠﻠﻤﻟاﻦﯿﺑ ﺖﯿﻨﻣا و ﺢﻠﺻ ﺮﺑ ﺮﺸﺑ قﻮﻘﺣ ﺮﯿﺛﺄﺗ و طﺎﺒﺗار :ﺎﻤﻨﻫار دﺎﺘﺳا ﻪﯿﺋﻮﺑا ﻦﯾﺪﻟاﺮﺨﻓ ﺮﺘﮐد :ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻧﺎﻫاﺮﻓ ﺪﻤﺤﻣ 1393 رﻮﯾﺮﻬﺷ ﻞﺑﺎﻗﺎﻧ ﺖﺳا يﺮﺛا Read more…

endNajafi

???/G (’ *H,G (G FJ’2 1H2 ’A2HF H ’FC’1F’~0J1 (G FJ1HJ (1B ,G* E5’1A .’F?J ’/’1J 9EHEJ H 5F9*J H GE?F?F F2/JC*1 4/F (G 2E’F ’*E’E ’F1?JG’J *,/J/F’~0J1 E’FF/ 3H.*G’J A3JDJ ’3*A’/G ’2 ’F1?JG’JJ E’FF/ Read more…

پایان نامه

پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه تعهد مدیریت ارشد برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

1-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه منابع انسانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده می باشد. 2-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی Read more…

پایان نامه

پایان نامه ایران خودرو دیزل از جنبه فرایند‌های کسب وکار برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی

درکشورهایی که قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) رادارند بهره گیری از سیستم های جدید فناوری اطلاعات وارتباطات سرعت چشمگیری به خود گرفته می باشد. یکی از جدید ترین ابزارهای مدیریتی در سازمانهاسیستم های Read more…