نگاه جدید به مسایل مدیریتی ایجاب می کند که مدیران به سادگی از کنار تأثیر تاثیر گذار فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی عبور نکنند. ورود گسترده رایانه و ابزار های جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمان ها و گسترش اقبال عمومی مدیران به انجام اطلاع رسانی در حیطه شبکه جهانی  اینترنت حتی به صورت ظاهری امری می باشد که بایستی با توجه و دقت خاصی به آن نگاه نمود و راهکار های مناسب را در بستر های موجود مشخص و به کاربست تا ابزار های موثر در پیشرفت شاخص های ICT در سازمان به بهترین نحو ممکن مورد بهره گیری قرار گیرد. گسترش و پیچیدگی علوم رایانه و فرآیند های تولید تا توزیع اطلاعات با در نظر داشتن تنوع تخصصهای علمی و فنی به حدی می باشد که هرکس نمی تواند به تنهایی در تمام  ابزار های اطلاعاتی و ارتباطی صاحب دانش های لازم باشد. با این تفاصیل مدیر یک سازمان بایستی در حد لازم از اطلاعات تخصصی و پایه برخوردار باشد.

یکی از اساتید دانشگاه برکلی در نظریه خویش « رشدجدید اقتصادی» عنوان می کند که در عصرحاضر، عامل رشد اقتصادی سرمایه، نیروی انسانی‌ و مواد خام نیستند بلکه دانش و افکار جدید سبب شکوفایی اقتصادی می گردد و سرمایه کشورها تابعی ازعلم و عقاید می باشد(حسینی،1385).

با در نظر داشتن تأثیر مهم عامل نیروی انسانی در بهره گیری از فناوری، مطالعه عوامل در پذیرش و افزایش کارگیری نظام مند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها مهم می باشد (ناخدا ، 1384)

امروزه در سازمان های بزرگ رسالت استقرار، توسعه و نظارت بر این فناوری ها بر عهده واحد های ICT می باشد که بر حسب تنوع و حجم کار از متخصصین مختلفی تشکیل می گردد. مدیریت ICT سازمان امری می باشد که بایستی با نظارت مستقیم مدیر سازمان همراه باشد، تا متناسب و همسو با سایر برنامه ها در مدیریت باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدایت راهبردی ICT در سازمان در نظر داشتن کاربران و افرادی می باشد که بایستی از این فناوری بهره گیری کنند. برگزاری دوره های آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی گروه های  کاری، ترغیب و تشویق کارمندان و کارشناسان به بهره گیری از فناوری اطلاعات در ابعاد کاری و همچنین طراحی مدل های کوچک و آزمایشی برای گسترش آگاهی و تجربه افراد می باشد.

از زمان ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی محققان از دیدگاه‌های مختلف به مطالعه آثار و تبعات ناشی از این فناوری‌ها پرداخته‌اند. با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، مطالعه پذیرش این فناوری‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد و محققان مختلف کوشش کرده‌اند عواملی را که در پذیرش فناوری اطلاعات تاثیرگذار هستند، شناسایی نمایند تا بتوانند بهره گیری از این فناوری‌ها را افزایش دهند. پذیرش، یک پدیده چند بعدی می باشد و شامل مجموعه وسیعی از متغیرهای کلیدی می‌باشد که بعضی از آنها شامل ادراکات، اعتقادات، توجه‌ها، ویژگی‌های افراد و اندازه درگیری با فناوری اطلاعات می باشد(چانگ و چی‌یونگ ، 2001).

پذیرش کاربران به عنوان «علاقه مشهود در بین یک گروه برای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مقصود انجام وظایفی که این فناوری‌ها برای پشتیبانی از آن وظایف طراحی شده‌اند»، تعریف می گردد(دیلون و موریس ، 1996).

پذیرش فناوری، توجه ذهنی کارمندان سازمان به فناوری را مورد توجه قرار می دهد. پذیرش فناوری به گونه ویژه به رغبت کارمندان به پذیرش و اتخاذ محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری برای انجام امور سازمانی مربوط می گردد. (مجیدی ، 1382)

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه