دلایل روی آوردن سازمان ها به  مهندسی مجدّد

دلایل روی آوردن سازمان ها به  مهندسی مجدّد

امروزه مهندسي مجدّد به يكي از داغترين بحث هاي مديريتي تبديل شده است . كارشناسان، مهندسي مجدّد را به عنوان كشتي نجات براي سازمان هاي در حال نابودي و غـرق شدن مي‌دانند ، اما به راستي چرا مهندسي مجدّد ؟ علل روي آوردن سازمان ها به مهندسي مجدّد مي‌تواند وابسته به عوامل خارجي يا عوامل داخلي سازمان باشد . با ايجاد بهبود در فرايندها مي‌توان در كوتاه‌مدت سازمان را نجات داده و جايگاه نسبتا قابل قبولي براي سازمان ايجاد كرد اما چنانچه سازمان براي بلندمدت خود اهدافي دارد مي‌بايست جايگاه خود را به كلاس جهاني برساند و اين امر جز از طريق مهندسي مجدّد فرايندها حاصل نخواهد شد . در اين گام به بررسي عوامل خارجي و داخلي يا پيشرانه‌هاي موثر در روي آوردن سازمان ها به مهندسي مجدّد و انتخاب آن به عنوان راه نجات سازمان ، پرداخته می شود:,2012,p433)  Bender)

الف – عوامل خارجي :

با مشاهده سطح رقابت افزايشي در بازارهاي جهاني نياز به نوآوري در سازمان بيشتر ملموس مي‌شود تا سازمان بتواند خدمات يا محصولات با استانداردهاي جهاني و قابل رقابت توليد كند . بنابراين ، افزايش دانش و همچنين هماهنگي بين فرايندهاي سازمان از بزرگترين چالش هاي سازمان هاي امروزي به شمار مي‌رود . مهندسي مجدّد مي‌تواند به عنوان ابزاري جهت بهبود شگرف در عملكرد به كار رود . رشد فناوري اطلاعات نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل انتخاب مهندسي مجدّد سازمان ها به حساب مي‌آيد . اهميت فناوري اطلاعات امروزه به گونه‌اي است كه تقريبا هر وظيفه‌اي در سازمان به نحوي با آن سروكار خواهد داشت . رشد روزافزون فناوري اطلاعات به گونه‌اي است كه مي‌تواند به عنوان عامل تسهيل‌كننده جهت توسعه شكل جديد سازمان و معماري آن باشد . تغييرات سريع فناوري اطلاعات ، سازمان ها را وادار مي‌كند تا به روز باشند و ارتباطات را سريعتر و مطلوبتر به‌ انجام رسانند . شرايط متغير و غيرقابل پيش‌بيني در محيط بازار ، زندگي اجتماعي ، امور فني و سازماني ، تغييرات اقتصادي ، مقررات و قواعد جديد از ديگر عوامل انتخاب مهندسي مجدّد توسط سازمان ها هستند . به طور خلاصه عوامل يا پيشرانه‌هاي خارجي انتخاب مهندسي مجدّد عبارتند از :

1– افزايش سطح رقابت در بازارهاي جهاني .

2- تغييرات نياز مشتريان .

3- افزايش سطح انتظارات مشتريان .

4- پيشرفت هاي حاصل‌شده در فناوري اطلاعات .

5- محيط متغير و نامطمئن امروزي .(همان منبع: p434)

ب – عوامل داخلي :

عوامل داخلي نيز مي‌توانند از علت هاي انتخاب مهندسي مجدّد براي سازمان ها بشمار روند . تغيير در استراتژي هاي سازمان مي‌تواند به عنوان عاملي جهت تحريك سازمان ها در انتخاب مهندسي مجدّد براي ادامه مسير باشد . تغييرات در ساختار سازماني نيز ممكن است ضرورت ايجاد تغييرات در فرايندها را ملموس‌تر سازد . يك مثال ديگر از عوامل داخلي مي‌تواند ضرورت ساده‌سازي امور به شمار رود . ساده‌سازي مي‌تواند در مواردي چون سطوح عملكرد بهتر ، زير ذره‌بين بردن موارد عدم كارايي و كاهش پيچيدگي كاربرد داشته باشد . تغييرات موردنظر در فرايندها ، روش ها ، مهارت ها و رفتارها نيز مي‌توانند به عنوان عوامل داخلي در انتخاب مهندسي مجدّد به شمار روند .(رضی،1388:ص37)

به طور خلاصه عوامل يا پيشرانه هاي داخلي مهندسي مجدّد عبارتند از:

1- تغيير در استراتژي هاي سازمان .

2-تغيير ساختار سازماني .

3-ضرورت ساده‌سازي .

4-تغيير در فرايندها ، روش ها ، مهارت ها و رفتارها (همان منبع:ص37)