1-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه منابع انسانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده می باشد.

2-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده می باشد.

3-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه فرهنگ سازمانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده می باشد.

4-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه فرایند‌های کسب وکار  برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده می باشد.

5-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه داده برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده می باشد.

6-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه تعهد مدیریت ارشد برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده می باشد.

7-شرکت ایران خودرو دیزل از جنبه مدیریت تغییر سازمانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده می باشد.

1-2.  قلمرو پژوهش :

الف ) دوره های زمانی انجام پژوهش :

از آذر1389 تا فروردین 1390 خواهد بود.

ب ) مکان پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مکان پژوهش شرکت ایران خودرو دیزل می باشد.

1-3. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :

  • عوامل حیاتی موفقیت(CSF): عبارتند از شرایط و فرصت هایی که بایستی ایجاد شوند تا موفقیت سازمان تضمین گردد(Poon&Wagner,2001).
  • سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP): یک بسته نرم افزاری تجاری می باشد که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان مانند مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان می باشد . (Davenport .1998)
  • فرهنگ: ترکیبی از تاریخ شرکت، انتظارات، قوانین نانوشته و آداب اجتماعی که رفتارها را تحت تاثیر قرار می دهد و مجموعه ای از اعتقادات اساسی می باشد که روی ادراک ما از کارها و ارتباطات همه کارکنان تاثیر می گذارد .(Hasanali,2002)
  • ساختار سازمانی: به سبک و روشی تصریح دارد که کارکنان و پست های سازمانی براساس آن، در جهت تسهیل فرایندهای کاری سازمانی شکل گرفته اند. افراد درون ساختار سازمانی کار می کنند که فرایند های سازمانی را برای رسیدن به استراتژی کلی شرکت پشتیبانی می کنند(Santoro and Gopalakrishena,2000).
  • استراتژی : چارچوبی را فراهم می کند که در آن چارچوب سازمان، فعالیت های هدف گذاری شده ای را برای اهرمی کردن دارایی های دانسته ای سازمان انجام می دهد .(Chatzkel,2000)
  • منابع انسانی : افراد، ایجاد کنندگان دانش در سازمان هستند و یک قسمت قابل توجه از دانش سازمان در ذهن آنها می باشد (ESCFWA,2003).
  • فرایندهای کسب وکار: یک گروه از کارهای منطقا مرتبط بهم که منابع سازمانی را در جهت طرفداری اهداف سازمان مورد بهره گیری قرار داده تا نتایج با گرایش مشتری فراهم کند(Hamer,2000).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید