اقلام تعهدی اختیاری -پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

دانلود پایان نامه

5 اقلام تعهدی اختیاری :

اقلام تعهدي اختياري،  اقلامي هستند كه به رويدادهاي درون شركت مرتبط بوده و به عوامل بيرون از آن ارتباطی ندارد (جونز، 1991 ).  هیلی (1985) نيز،  اقلام تعهدي اختياري را تعديلات جريان وجه نقد انتخاب‌شده به وسيله مديريت در جهت تأثير گذاشتن بر روي سودهاي گزارش‌شده فرانسیس و همکاران (2005) اقلام تعهدي اختياري را اقلامي می‌دانند كه در نتيجه انتخاب روش‌های حسابداري،  تخصیص‌های اختياري،  تصمیم‌های مديريتي و قضاوت‌ها و برآوردها ايجاد می‌شود (مهدوی، 1390).  به عبارت ديگر،  اين اقلام از هر شركت به شركت ديگر ميتواند متفاوت باشد چون تحت تأثير رويه و خط مشی‌های انتخابي شركت قرار دارد و هر چقدر مدير يك شركت آزادي عمل بيشتري براي به وجود آوردن آنها داشته باشد،  احتمال بيشتري دارد كه از اين اقلام براي تأثيرگذاري روي سود استفاده كند كه اين عمل به پديده مديريت سود معروف است. (عارف منش، 1385 ).

2-4-6 اقلام تعهدی غیر اختیاری :

اقلام تعهدي غیر اختیاری،  اقلامي هستند كه به واسطه مقررات و ديگر عوامل برون‌سازمانی ایجادشده و مديريت نمی‌تواند آن را تغيير داده و يا دخالتي در ايجاد آن داشته باشد. (جونز، 1991) فرانسیس و همکاران (2005) اقلامي را كه در مدل تجاري شركتها و محيط عملياتي آنها،  به وجود می‌آید و مديريت واحد تجاري در پيدايش آنها دخالتي نداشته و در حين انجام فعاليتهاي تجاري شركت ایجادشده است  را اقلام تعهدي غیر اختیاری می‌نامند  (مهدوی، 1390، ص62 ) همچنين،  هاچبرگ[1](2003 ) اقلام تعهدي غیر اختیاری را بیانگر آن قسمت از اقلام تعهدي ميداند كه در  روند عادي فعاليت يك موسسه ايجاد می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود كه مديريت هیچ گونه دخالتي در ایجاد آن نداشته باشد و يا به عبارت ديگر در اثر انجام مبادلات به طور طبيعي ایجادشده باشند. (عارفمنش، 1385).

2-4-7- پیش‌بینی اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري:

در اين روش بر اساس اصول حسابداري،  اقلام تعهدي غيرعادي برآورد می‌گردد.  مدلي كه جونز در سال 1991 براي كشف مديريت سود ارائه نمود،  يكي از اولين مدلهاي ارائه‌شده بر اساس اين روش مي باشد.  در اين مدل،  جونز مفهوم اقلام تعهدي غيرعادي ( اختياري[2]) را به عنوان عامل تعیین‌کننده كيفيت سود،  معرفي نمود.  جونز اقلام تعهدي را به دو جزء عادي (غیر اختیاری[3]) و غيرعادي (اختياري) تفكيك نمود.  در حاليكه اقلام تعهدي غیر اختیاری به واسطه مقررات،  سازمانها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند،  اقلام تعهدي اختياري،  قابل‌اعمال نظر توسط مديريت مي باشد.

بنابراین جزء اختياري اقلام تعهدي به عنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي تجاري مورد استفاده قرار می‌گیرد.  به طور مشخص،  مدل جونز تحت تاثير مدل دي آنجليو است.  در مدل دي آنجليو فرض شده است كه اقلام تعهدي غير اختياري از دوره اي به دوره ديگر ثابت است.  مدل جونز سطح كلي اقلام تعهدي را به تغييرات فروش و اموال،  ماشین‌آلات و تجهيزات (اقلام حسابداري) مربوط ساخته و به عبارت ديگر تغييرات در اقلام تعهدي غیر اختیاری كه در نتيجه تغيير در شرايط اقتصادي ايجاد می‌شوند را نيز وارد مدل نموده است. در نتيجه مدل سعي در كنترل تاثير تغييرات شرايط اقتصادي واحد تجاري بر روي اقلام تعهدي غير اختياري دارد.

در مدل جونز مجموع اقلام تعهدي به يكي از دو روش زير‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه مي شود: اقلام تعهدی اختیاری -پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

[1] – Hochberg, (2003)

[2] -Discretionary (Abnormal) Accruals

[3] -Nondiscretionary(Normal)Accruals

TA : تغييرات كل اقلام تعهدي شركت iام در سال t، E  : سود عملياتي،  CFO: وجوه نقد حاصل از عمليات،  CA: دارایی‌های جاري،  CL: بدهی‌های جاري،  DEPN: هزينه استهلاك،  STD: حصه جاري تسهيلات دريافتي و CASH : وجه نقد)” (مشايخي و همكاران،  1384).

گروه كثيري از محققين مجموع اقلام تعهدي را به عنوان تغيير در سرمايه درگردش غير نقدي منهاي استهلاك تعريف نموده اند.  تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي برابراست با تغيير در حساب‌های دريافتني بعلاوه تغيير در موجودی‌ها بعلاوه تغيير در ساير دارایی‌های جاري منهاي تغيير در بدهی‌های جاري (سرمايه در گردش غیر نقدی را سرمايه عملياتي خالص[1] نيز می‌نامند (مشایخی، 1384).

[1] -Net Operating Capital

دانلود پایان نامه