بازار بورس-پایان نامه رابطه بین معیارهای رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه

بازار بورس

بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکت‌ها فراهم می‌آورد. از آن‌جا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود (استين، 1996، 55). افراد سعی می‌کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش‌های تولیدی جذب می‌کند و هم‌چنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می‌باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می‌کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می‌اندازد (باقری، 1388).در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت‌ها و جذب سرمایه برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می‌کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت‌های بورس اوراق بهادار و شرکت‌های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد.

2-3- دلايل عمده تأمین مالي شرکت‌ها

انگيزه مديران از تأمین مالي را می‌توان در غالب سه دليل عمده بازپرداخت بدهي، سرمايه گذاري در پرو‍‍ژه هاي جديد و جبران كمبود ‌جریان‌های‌ نقد عملياتي می‌توان مطرح نمود (مجتهد زاده،1388).

2-4- روش‌های تأمین مالي

شرکت‌ها به منظور اجراي پروژه هاي سودآور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش ثروت سهامداران خود، از منابع مالي مختلف و به شيوه هاي گوناگون استفاده می‌کنند (كرجاك و همكاران، 1992، 67). مديريت در راستاي تأمین منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد مالي را مشخص نموده و آثاري را كه اين منابع بر بازده و ريسك عملياتی[1] شركت دارند، تعيين نمايد (جهانخاني،1373).

در يك طبقه بندي كلي، شيوه هاي تأمین مالي شرکت‌ها به دو دسته تقسيم می‌شوند:

الف) تأمین مالي كوتاه مدت[2]

ب) تأمین مالي بلند مدت.

2-4-1 تأمین مالي كوتاه مدت

تأمین مالي كوتاه مدت، نوعي تأمین مالي كه حداكثر ظرف مدت يك سال يا كمتر بازپرداخت شود. در واقع، تاكنون تعريف عمومي و جامع پذيرفته شده اي از تأمین مالي كوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت‌های موجود بين تأمین مالي كوتاه مدت و تأمین مالي بلندمدت از لحاظ مدت زمان جريانات نقدي شركت اهميت بسيار زيادي دارد. تصميمات تأمین مالي كوتاه مدت، مربوط به جريانات نقدي ورودي و خروجي شركت در مدت يك سال و يا كمتر از آن است (روس[3]،1991، 84).

2-4-2 تأمین مالي بلند مدت

تأمین مالي بلندمدت، عمدتاً به منظور سرمايه گذاری‌های بلندمدت همچون خريد دارايي جديد، احداث كارخانه، توسعه تجهيزات و مواردي از اين قبيل مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامي كه شركت بخواهد دارایی‌های خود را افزايش دهد و براي اين منظور به تأمین مالي نياز پيدا كند، نخستين اقدام در اين زمينه اين است كه اطمينان حاصل شود از اين كه از دارایی‌های موجود به صورت بهينه اي بهره برداري می‌شود (زينگلس، 2000، 96). در برخي موارد شرکت‌ها به منظور تأمین نيازهاي مالي خود و رفع مشكل كمبود سرمايه، بسياري از دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند و خدمات مورد نياز را از طريق اجاره تأمین می‌کنند. عمده‌ترین منابع تأمین مالي بلندمدت شرکت‌ها عبارتند از: بدهی‌های بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادي و سود انباشته. بدهی‌های بلندمدت، در حالت كلي شامل وام‌های بلندمدتي است كه معمولاً از طريق بانک‌ها و يا ساير مؤسسات مالي تأمین می‌شود و همچنين اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت‌ها را نيز در برمي گيرد (ويو و همكاران، 2005، 73).

به طور کلی در تجزیه و تحلیل استاندارد، دارایی‌ها و بدهی‌ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و تمایزی بین دارایی‌ها و بدهی‌های مالی و عملیاتی از یکدیگر وجود ندارد. اما در تحقيق حاضر، به منظور بررسي اثر اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و بدهی‌های مالی و عملیاتی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و تنها تأمین مالی از طریق بدهی عملیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ لذا می‌توان شيوه هاي تأمین مالي ناشي از بدهی‌ها را به دو دسته زير طبقه بندي نمود:

الف) تأمین مالي ناشي از بدهی‌های عملياتي

ب) تأمین مالي ناشي از بدهی‌های مالي

همان طور که گفته شد، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل مختلف رشد شركت بر نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌هاست. از آن‌جا که بدهی‌های مالی نیز در تجزیه تحلیل و نتایج تحقیق نقش داشته‌اند بدین منظور علاوه بر تعاریف بدهی‌های عملیاتی، توضیحاتی هرچند مختصر در رابطه با این اقلام نیز در ادامه این فصل ارائه می‌گردد.

[1] – Operating Risk

[2] – Long-Term Financing

3 – ROSS

دانلود پایان نامه