برنامه ريزي حسابرسي -پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

دانلود پایان نامه

برنامه ريزي حسابرسي :

برنامه ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی حسابرسی و یک طرح تفصیلی (برنامه حسابرسی) برای تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی مربوط به هر حسابرسی. هدف برنامه ریزی ،انجام به موقع و اثربخش حسابرسی است. (استانداردهای حسابداری، 1385)

 

2-5-1)نقش برنامه حسابرسي: برنامه حسابرسي شامل روش هاي لازم براي تكميل يك حسابرسي مؤثر و كارامد است. اين برنامه بايد شامل جزئيات كافي براي كارمندان كم تجربه براي اجراي مراحل باشد، با اين وجود نبايد بيش از حد، تفصيلي بيان شود، ‌چراكه منجر به اجراي مراحل به صورت روتين مي شود و قضاوتهاي حرفه اي را محدود مي كند. برنامه مناسب حسابرسي، يك طرح كلي را به وجود مي آورد كه طي آن كارها با درك كامل از واحد حسابرسي شونده پيش مي رود و به مديريت اين اطمينان را مي دهد كه تمام حوزه هاي ريسك به اندازه كافي تبيين شده اند. مواردي كه به وسيله برنامه حسابرسي پوشش داده مي شود، شامل اهداف حسابرسي، روش هاي آزمون،‌ اندازه نمونه،‌ انتخاب نمونه، دوره زماني و گزارشات و مستندات مربوط به بررسي ها و آزمون هاست. (PAIN, 2005)

برنامه بايد قبل از شروع كار تهيه و به وسيله مديران حسابرسي تصويب شود. اين برنامه در طول حسابرسي و بر اساس نتايج آزمون و اطلاعات به دست آمده تعديل مي شود. با اين وجود هر تغييري در برنامه حسابرسي يا فرايند اجرايي آن بايد به وسيله مديران حسابرسي بررسي و تصويب شود.

برنامه ریزی مهمترین مرحله از مراحل حسابرسی است که بر سایر مراحل حسابرسی اثری مستقیم و قابل ملاحظه دارد. برنامه ریزی کافی و مناسب به تأمین هدفهای زیر کمک می کند.

(دستورالعمل حسابرسی، 1385)

  • گردآوری شواهد کافی و قابل قبول با درنظر گرفتن شرایط موجود، شامل توجه کافی به زمینه های مهم حسابرسی.
  • کنترل هزینه انجام کار در سطح معقول.
  • انجام شدن به موقع کار.
  • تقسیم مناسب کار بین اعضای گروه حسابرسی.
  • ایجاد هماهنگی بین اعضای گروه حسابرسی و ایجاد هماهنگی کار سایر حسابرسان و کارشناسان با کار حسابرس

بحث در مورد برنامه ريزي حسابرسي و ريسك در دو حوزه كاربردي اساسي مي گنجد. (KAHN, 2007)

اول : فرايند برنامه ريزي حسابرسي برمبناي ساليانه كه در آن ريسك ها و پيامدها شناسايي مي شوند و منابع به سرفصل هاي حسابرسي مرتبط مي شوند .

دوم: فرايند برنامه ريزي حسابرسي مبتني بر انتساب حسابرس كه در آن ساعات كار كارمندان حسابرسي به اهداف حسابرسي مرتبط مي شوند.

 

دانلود پایان نامه