تعاريف تمايل به ترك خدمت :پایان نامه عدالت سازماني

دانلود پایان نامه

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان

تعاريف تمايل به ترك خدمت

ترك خدمت بدين معني است كه كاركنان تمايل به ماندن در شغل فعلي خود ندارند(تنعمي،1372،ص51). جابجايي اختياري كارمند از يك واحد به واحد ديگر يا از يك سازمان به سازمان ديگر (غفاري‏،1389،ص15). همچنين غفاري(1389) نوعي ديگر از ترك خدمت را تعريف نموده است كه ترك خدمت مجازي ناميده
مي­شود و به عمل كاركناني اطلاق مي شود كه در سازمان صرفا حضور فيزيكي دارند و فكر،انديشه، توان و تخصص خود را در جهت اهداف شخصي خود در خارج از سازمان و يا در جهت اهداف سازماني ديگر به كار مي گيرند،كه نداشتن درك صحيح از اين پديده و نيافتن راه حل براي آن، منجر به اين مي شود كه سازمان با آنتروپي مثبت مواجه شده و بتدريج از درون دچار فرسايش شده و كم كم از عرصه كسب و كار و رقابت خارج شود،بويژه براي كاركنان دانشور و فكور[1] بيشتر صادق بوده،چرا كه انديشه و تخصص آنها براي آينده سازمان بسيار مهم و حياتي مي باشد. ترك خدمت بهمعنايجداشدنفردازسازمانياستكهدرآنكارمي كند(كر،2005). قصد ترك خدمت بعنوان ميل و اشتياق آگاهانه براي ترك سازمان و استعفا تعريف مي شود كه الزاما به استعفا و ترك واقعي منجر نمي شود بلكه به احتمال ترك رابطه با سازمان در آينده اي نزديك اشاره دارد(كر،2005،هوانگ و همكاران،2008،ميك،داويس-اسرامك،باكوز و گرامين،2011). بلادرون[2](1978) در اصطلاح شناسي مفاهيم و واژه هاي روانشناسي صنعتي و سازماني، وقتي به واژه ترك خدمت مي رسيم، از جنبه كاربردي براي آن دو تعريف مجزا (عام و ويژه) ارائه گرديده است.

در تعريف عام، ترك خدمت را خروج از سازمان و اظهار نارضايتي از شغل دانسته و در تعريف خاص، آن را تغير در عضويت فرد در سازمان بيان مي نمايند كه طيف وسيعي از جابجائي ها و تغيير وضعيتها را شامل مي شود(ممي زاده،1381،صص32-33).ترك خدمت 1 در يك جمع بندي كلي،منعكس كننده علاقه كاركنان به جستجوي مشاغل جايگزين و ترك سازمان است(مودي،پورتر،استيرز،1982).

تمایلبهترکخدمتمیزانحرکتفردبهسمتخروجازمحدودۀعضویتیکسیستماجتماعی،کهآغازگرآنخودفردمیباشد،تعریفمیشود. برخلافترکشغلحقیقی،تمایلبهترکشغل،آشکارنمی باشد. تمایلات،ابرازعقیدهایدرموردیکرفتارخاصموردعلاقه می باشند. تمایلبهترکشغلبهصورتفکرکردنبهاحتمالذهنیاینمسئلهتعریفمیشودکهفردیدرطیدورهزمانیمعینیشغلخودراتغییرخواهددادویکیازپیشنیازهایاصلیترکشغلحقیقی می باشد .نتایجتحقیقاتمختلفنشان دهند

شواهدیبرایاهمیتفراوانتمایلبهترکشغلدربررسیرفتارترکشغلفردی می باشند.تمایلبهترکشغلدرفردموجبتوجهوارزیابیگزینههایشغلیمختلف می شود(حسني،كردلر،1391،صص352-340).تمایلبهترکخدمتادراکفردنسبتبهترکخدمت می باشد،اگرچهفرددرحالحاضردرموقعیتشغلیخودماندهباشد. میلبهترکخدمتمترادفترکخدمتپیشبینیشدهاستکهبهمعنیاحتمالترکموقعیتشغلیتوسطفرد می باشد. تعریفترکخدمتپیشبینیشده،درجهایاستکهفردفکر می کندیاعقیدهداردکهموقعیتفعلیاشراداوطلبانهترکخواهدکرد(حريري،يغمايي،زاغري تفرشي،1391،صص27-17).

 

[1].knowledge workers

[2] .Bluedorn

دانلود پایان نامه