تكنيك­هاي تدوین و تنظیم استراتژي

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

تكنيك­هاي تدوین و تنظیم استراتژي

12 مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)  

ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک­ یا ماتریس تحلیل SPACE­ یک تکنیک ویژه جهت ارزیابی میزان دانش و ادراکات در­یک برنامه استراتژیک خاص است. این تکنیک توسط افرادی چون آلن رو[1]، ریچارد میسون[2]، کری دیکل[3]، ریچارد من[4] و رابرت موکلر[5] توسعه­یافته است. چارچوب تحلیل ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک بسیار موثر است اما ابزاری شناخته شده برای توسعه و بازبینی استراتژی سازمان­ها نیست. از آن می­توان در موارد زیر استفاده کرد. (رو و همکاران، 1382)

از این ماتریس برای ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک استفاده می­شود. محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک نشان دهنده دو بعد درونی و بیرونی صنعت می­باشد.

FS: (قوت و توان مالی ) شامل نرخ بازگشت سرمایه، میزان سرمایه، میزان سرمایه در گردش، نسبتهای مالی، سهولت خروج از بازار، میزان ریسک پذیری تجارت و…

CA: (مزیت رقابتی)شامل سهم بازار، کیفیت تولیدات، دوره عمر محصول، میزان وفاداری مشتریان، ظرفیت رقابتی،دانش فنی و میزان کنترل بر منابع و توزیع کنندگان

:ES (ثبات محیط ) شامل تغییرات تکنولوژیک، روند تغییر تقاضا، نرخ تورم، قیمت محصولات رقبا، موانع ورود به بازار، فشارهای رقابتی و… .

IS: (استحکام و توان صنعت) شامل پتانسیل رشد و سود آوری، ثبات مالی،آگاهی تکنولوژیکی،سرمایه و منابع مورد استفاده و… .

از بین عوامل­یاد شده FS و CA از شاخص­های اصلی داخلی و ES و IS از شاخص­های خارجی می­باشند. پس از ارزیابی هریک از عوامل فوق آن­هارا به صورت کمی­تبدیل و ارزش متوسط هر گروه را محاسبه می­شود. سپس مقادیر بدست آمده را به نمایشگر منتقل نموده و در نتیجه موقعیت استراتژیک شرکت مشخص می­شود. بر حسب موقعیت شرکت 4 استراتژی متصور است:

  • تهاجمی
  • 2- رقابتی
  • 3- محافظه کار
  • 4- تدافعی (اعرابی، 1387)

 

[1]Rows

[2]Mason

[3]Dickel

[4]men

[5]Moakler

دانلود پایان نامه