دستورالعمل اجرای مالیات برارزش افزوده در صنعت حمل ونقل:

دانلود پایان نامه

دستورالعمل اجرای مالیات برارزش افزوده در صنعت حمل ونقل:

دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالابا عنایت به اجرائی شدن قانون مالیات برارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره ای ابهامات در رابطه با نحوه احرای قانون مذکور در این صنعت، برمبنای جلسات هماهنگی فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های فعال در صنعت حمل و نقل جاده ای  کشور    (کانون انجمنهای صنفی موسسات و شرکتهای حمل. و نقل جاده ای کالا و کانون  انجمن های صنفی رانندگان وسائل نقلیه حمل و نقل جاده ای کالا)، دستورالعمل حاضر اعلام وابلاغ  می گردد.

1-حمل و نقل  بار مشمول مالیات  بر ارزش افزوده می باشد. لیکن حمل و نقل مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم اختصاصی بند الف ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد.

2- آن دسته از شرکتهای فعال حمل و نقل بار که  مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،به همراه کلیه موسسات فعال در صنعت حمل و نقل بار، مشمول مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی محسوب گردیده و مکلف به اجرای تکالیف این قانون می باشند؛

3-مأخذ و نحوه محاسبه  مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف. در رابطه با جابجایی کالاهایی که حمل و نقل آنها براساس قرارداد حمل توسط شرکت /مؤسسه حمل و نقل بار صورت می گیرد، مأخذ مالیات و  عوارض ارزش افزوده، کل کرایه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/ مؤسسه، مکلف به پرداخت مالیات  و عوارض متعلقه خواهد بود.

ب. در رابطه با جابجایی کالاهائی که حممل آنها توسط وسائل نقلیه  متعلق به شرکت /موسسه حمل و نقل صورت می پذیرد مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده کل کرایه حمل کالا بوده و دریافت کننده خدمت حمل و نقل (صاحب کالا) مکلف به پرداخت مالیات و عوارض  متعلقه  می باشد.

ج- در رابطه با جابجائی کالاهایی که مشمول احکام بخشهای (الف )و (ب) این بند نمی گردند( یعنی حمل و نقل براساس قرارداد نبوده و وسیله نقلیه حمل و نقل کننده متغلق به شرکت / موسسه حمل و نقل نمی باشد) کمیسیون (کارمزد) شرکت /موسسه حمل و نقل مأخذ پرداخت مالیات و عوارض محسوب خواهد گردید و مالیات و عوارض متعلقه از گیرنده خدمت ( در این مورد صاحب کامیون) وصول می گردد.

4- با عنایت به مفاد ماده (19)قانون مالیات بر ارزش  افزوده، شرکت ها /موسسات حمل ونقل مکلف خواهند بود از  نمونه صورتحساب مندرج در این دستورالعمل در انجام کلیه معاملات بهره برداری نمایند. بدیهی است اطلاعات در صورتحسابهای صادره در چارچوب دستورالعمل حاضر و بر اساس طلاعات مندرح دربارنامه ها و سایر اسناد حمل صادره توسط شرکت ها/موسسات حمل و نقل درج خواهد گردید.

برخی نکات مهم در رابطه با صدور صورتحساب به قرار زیر می باشد:

الف. صورتحسابهای صادره در سه نسخه تنظیم خواهد گردید که به ترتیب مربوط به شرکت/موسسه حمل و نقل، راننده وسیله نقلیه و صاحب کالا/سفارش دهنده حمل کالا ( نسخه سوم صورتحساب صرصرفاً در موارد مندرج در بخشهای (اف) و (ب) بند 3 این دستورالعمل  ضرورت دارد ئ در رابطه با بخش (ج)یند 3 ضرورت نخواهد داشت) می باشد.

ب. تکمیل بخش های مشخصات صاحب /فرستنده کالا و مهر و امضای مربوطه صرفاً  در رابطه با صورتحسابهای صادره درچارچوب بخش های (الف) و (ب) بند 3 این دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش (ج)بند 3 ضرورت  نخواهد داشت.ج) درج نشانی کامل کد پستی 10 رقمی و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختیاری می باشد، لیکن درج سایر اطلاعات مربوطه اجیاری خواهد بود.

۵- مالیات بر ارزش افزوده  و عوارض مربوط که  در چارچوب این دستورالعمل از سایر مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی اخذ گردد، با رعایت احکام ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی دریافت کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالیاتهای پرداختی ایشان و یا استرداد به آنان خواهد بود.

دانلود پایان نامه