دلایل روی آوردن سازمان ها به  مهندسی مجدّد

دانلود پایان نامه

دلایل روی آوردن سازمان ها به  مهندسی مجدّد

امروزه مهندسي مجدّد به يكي از داغترين بحث هاي مديريتي تبديل شده است . كارشناسان، مهندسي مجدّد را به عنوان كشتي نجات براي سازمان هاي در حال نابودي و غـرق شدن مي‌دانند ، اما به راستي چرا مهندسي مجدّد ؟ علل روي آوردن سازمان ها به مهندسي مجدّد مي‌تواند وابسته به عوامل خارجي يا عوامل داخلي سازمان باشد . با ايجاد بهبود در فرايندها مي‌توان در كوتاه‌مدت سازمان را نجات داده و جايگاه نسبتا قابل قبولي براي سازمان ايجاد كرد اما چنانچه سازمان براي بلندمدت خود اهدافي دارد مي‌بايست جايگاه خود را به كلاس جهاني برساند و اين امر جز از طريق مهندسي مجدّد فرايندها حاصل نخواهد شد . در اين گام به بررسي عوامل خارجي و داخلي يا پيشرانه‌هاي موثر در روي آوردن سازمان ها به مهندسي مجدّد و انتخاب آن به عنوان راه نجات سازمان ، پرداخته می شود:,2012,p433)  Bender)

الف – عوامل خارجي :

با مشاهده سطح رقابت افزايشي در بازارهاي جهاني نياز به نوآوري در سازمان بيشتر ملموس مي‌شود تا سازمان بتواند خدمات يا محصولات با استانداردهاي جهاني و قابل رقابت توليد كند . بنابراين ، افزايش دانش و همچنين هماهنگي بين فرايندهاي سازمان از بزرگترين چالش هاي سازمان هاي امروزي به شمار مي‌رود . مهندسي مجدّد مي‌تواند به عنوان ابزاري جهت بهبود شگرف در عملكرد به كار رود . رشد فناوري اطلاعات نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل انتخاب مهندسي مجدّد سازمان ها به حساب مي‌آيد . اهميت فناوري اطلاعات امروزه به گونه‌اي است كه تقريبا هر وظيفه‌اي در سازمان به نحوي با آن سروكار خواهد داشت . رشد روزافزون فناوري اطلاعات به گونه‌اي است كه مي‌تواند به عنوان عامل تسهيل‌كننده جهت توسعه شكل جديد سازمان و معماري آن باشد . تغييرات سريع فناوري اطلاعات ، سازمان ها را وادار مي‌كند تا به روز باشند و ارتباطات را سريعتر و مطلوبتر به‌ انجام رسانند . شرايط متغير و غيرقابل پيش‌بيني در محيط بازار ، زندگي اجتماعي ، امور فني و سازماني ، تغييرات اقتصادي ، مقررات و قواعد جديد از ديگر عوامل انتخاب مهندسي مجدّد توسط سازمان ها هستند . به طور خلاصه عوامل يا پيشرانه‌هاي خارجي انتخاب مهندسي مجدّد عبارتند از :

1– افزايش سطح رقابت در بازارهاي جهاني .

2- تغييرات نياز مشتريان .

3- افزايش سطح انتظارات مشتريان .

4- پيشرفت هاي حاصل‌شده در فناوري اطلاعات .

5- محيط متغير و نامطمئن امروزي .(همان منبع: p434)

ب – عوامل داخلي :

عوامل داخلي نيز مي‌توانند از علت هاي انتخاب مهندسي مجدّد براي سازمان ها بشمار روند . تغيير در استراتژي هاي سازمان مي‌تواند به عنوان عاملي جهت تحريك سازمان ها در انتخاب مهندسي مجدّد براي ادامه مسير باشد . تغييرات در ساختار سازماني نيز ممكن است ضرورت ايجاد تغييرات در فرايندها را ملموس‌تر سازد . يك مثال ديگر از عوامل داخلي مي‌تواند ضرورت ساده‌سازي امور به شمار رود . ساده‌سازي مي‌تواند در مواردي چون سطوح عملكرد بهتر ، زير ذره‌بين بردن موارد عدم كارايي و كاهش پيچيدگي كاربرد داشته باشد . تغييرات موردنظر در فرايندها ، روش ها ، مهارت ها و رفتارها نيز مي‌توانند به عنوان عوامل داخلي در انتخاب مهندسي مجدّد به شمار روند .(رضی،1388:ص37)

به طور خلاصه عوامل يا پيشرانه هاي داخلي مهندسي مجدّد عبارتند از:

1- تغيير در استراتژي هاي سازمان .

2-تغيير ساختار سازماني .

3-ضرورت ساده‌سازي .

4-تغيير در فرايندها ، روش ها ، مهارت ها و رفتارها (همان منبع:ص37)

دانلود پایان نامه