رویکردهای سنجش عملکرد:پایان نامه درباره سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

 

-رویکردهای سنجش عملکرد

از مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب سود در کوتاه مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلندمدت است. این مهم با اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری امکان پذیر می شود. اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه ی مستقیمی با ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخص ها است که در دو مجموعه شاخص های مالی و غیر مالی طبقه بندی میشود. اندیشمندان مدیریت، معیارهای عملکرد را در ابعاد مختلف طبقه بندی نموده اند که از جمله ی آن ها می توان به نظریه ی وستن و کاپلند اشاره کرد. وی ابعاد عملکرد را در شش بعد مهم شامل
رقابت، عملکرد مالی، کیفیت خدمات، انعطاف پذیری، نوآوری و نحوه استفاده از خدمات طبقه بندی کرد
(رهنمای رودپشتی ، 91 ) .

اندازه گیری عملکرد به عنوان فرایند تعیین میزان اثر بخشی و کارایی اقدامات گذشته  (P802،2012 ،cho et al) و به عنوان یکی از ضروري تري زیرمجموعه هاي وظیفه کنترل – یکی از چهار عنـصر دانـش سـازمان و مدیریت- در سازمان هاست که به اندازه گیري و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیري در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیري از کاري که در حال انجام است استفاده نمود . سیستم هاي ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستاي خط مشی ها و سیاست هاي کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میـزان تناسب و سازگاري عملکرد واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند . البته وقوع این امر در گرو آن است که نظـام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مدنظر قرار دهد
(متان و همکاران،1390،ص2).

درگذشته موفقيت سازمان ها تنها بر اساس سنجه هاي مالي ارزيابي ميشود اما با افزايش رقابت در بازار، بايد علاوه بر سنجه هاي مالي ساير جنبه هاي عملكرد سازمان نيز مدنظر قرار مي گرفتند، از اين رو با توجه به اهميت اندازه گيري عملكرد براي سازمان ها،درسنجش عملكرد يك سازمان بايدعلاوه برابعاد مالي به ابعاد غيرمالي نيز پرداخته شود. به اين منظور چارچوب ها و مدل هاي مختلفي براي سنجش عملكرد مطرح شدهاند كه مدل هاي جايزه كيفيت اروپايي و جايزه مالكوم بالدريچ و چارچو ب هايي از قبيل هرم عملكرد و كارت امتيازي متوازن از اين جمله اند (دانشفرد و همکاران،1389،ص58).

بطور کلی معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر کمی و عینی  بودن، نسبت به معیارهای غیر مالی ارجحیت دارند، اصولا معیارهای مالی را که تاکنون در رابطه با ارزیابی عملکرد مطرح شده است، می توان به دو دسته ی مدل های حسابداری و اقتصادی طبقه بندی کرد. در مدل های حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی میشود. برخی از مهمترین این معیارها شامل سود 5، سود هر سهم ، جریان های نقدی آزاد ، نرخ بازده دارایی ها  و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشند. در مدل های اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری های بالقوه آن و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه ی سرمایه ارزیابی می گردد. مهمترین معیارهایی که در زمینه ارزیابی عملکرد با استفاده از معیارهای اقتصادی وجود دارندعبارتند از ارزش افزوده بازار  و ارزش افزوده اقتصادی (مرادی و غفوری فرد،1391،ص3)

به هرحال باید در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت است از عمل اندازه گیری عملکرد ( Radnor & McGuire,2004 ). سنجش عملکرد دارای نقش مهمی است و یک ابزار مهم در اجرای استراتژی های رقابتی است که می تواند به بهبود عملکرد شرکت منجر شود (لشکری و همکاران، 1393،ص43) .

در سنجش عملکرد دو رویکرد عمده وجود دارد: عینی وذهنی وهر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند: مقیاس های عینی بیشتر واقعی هستند، اما از نظر قلمرو پوششی محدود به داده های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی کنند.از طرف دیگر، مقیاس های ذهنی کمتر واقع گرا هستند،  اما توصیف غنی از اثربخشی سازمان ارائه می کنند.این مقیاس هاه اجازه می دهند دامنه وسیعی از سازمان ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرار گیرند.بنابراین، قابلیت تعمیم یافته ها برمبنای مقیاس های ذهنی بیشتر است.همچنین مقیاس های ذهنی عناصر تحلیل مبتنی بر ادراک را نیز پوشش می دهند که در پژوهش های علوم اجتماعی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.این پرسش که کدامیک از این رویکردها باید در سنجش عملکرد مدَ نظر قرار گیرد به جهت گیری سازمانی و نوع نگرش مدیران بستگی دارد (,P.23 Allen et al,2008).

عموماً روش پذیرفته شده ای برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها وجود ندارد ولی معمولاً نتایج مالی وحسابداری، هدف نهایی بسیاری از شرکت هاست، مطالعات تجربی گذشته نشان می دهد که عملکرد یک سازه ی چند بعدی است که باید با چندین معیار اندازه گیری شود (حاجی پور و کرد،1390،ص146).

استخدامي (نورالسنا و همکاران،1391،ص3).

دانلود پایان نامه