عملکردمالي بانک‌ها-پایان نامه در مورد سودآوری عملکرد مالی

دانلود پایان نامه

عملکردمالي بانک‌ها

به منظور ارزيابي عملکرد مالي يک بانک، طبقه بندي درآمدها و هزينه هاي بانک امري ضروري است . به منظور ارزيابي کيفيت درآمدها و شناسايي دلايل تغييرات در ميزان سودآوري يک بانک مشخص  از سالي به سال ديگر  و نيز مقايسه عملکرد مالي بانک هاي مختلف؛ اطلاعات مزبور ضروري هستند . به طور معمول، اطلاعات مربوط به عملکرد مالي شامل صورت سود و زيان  است که درآمدها و هزينه ها را بر اساس ماهيت يا کارکردشان در بانک گروه بندي مي نمايد. صورتحساب سود و زيان نيز معمولا” شامل اقلام درآمد و هزينه بهره، حق الزحمه و کارمزد، درآمدهاي غيربهره اي ديگر، هزينه هاي عملياتي، افزايش هزينه ها براي پوشش زيان هاي اعتباري، ديگر اقلام استثنايي (فوق العاده)، هزينه هاي مالياتي و درآمد خالص مي شود. يادداشت هاي همراه صورت سود و زيان جزئيات بيشتري را در مورد طبقات مهم درآمد و هزينه فراهم مي آورند. به منظور ارزيابي ميزان تحقق سودهاي موردانتظار، لازم است اثر اکتسابات انجام شده و فعاليت هاي کاري متوقف شده در طي سال افشا شوند . ارقام و نسبت هاي مهم مي بايست شامل بازده متوسط سرمايه، بازده متوسط دارايي ها، مابه التفاوت خالص بهره(عبارت است از خالص درآمد ناشي از نرخ بهره تقسيم بر متوسط دارايي هاي بهره پذير) ، و نسبت هزينه به درآمد باشند(ارجمندی‌نژاد، 1385، ص38).

اطلاعات بخش هاي تجاري و جغرافيايي، به تجزيه و تحليل عملکرد گذشته و ارزيابي چشم اندازهاي آتي ياري مي رساند. اگر بانک نقش هر يک از مناطق و فعاليت هاي مختلف خود را در عملکرد کلي مالي افشا نمايد کاربر اطلاعات مالي مي تواند به درک بهتري از کليت عملکرد مالي آن بانک نائل آيد . به خصوص، اين اطلاعات به کاربران کمک مي کند تا ميزان تنوع در فعاليت هاي تجاري بانک و نيز سهم مناطق و بخش هاي تجاري خاصي را که ممکن است پرريسک تر از بقيه ارزيابي شوند، مورد بررسي قرار دهند . همچنين اطلاعات مزبور کمک مي کند تا از اثري که تغييرات مهم بر روي کليت يک بانک بر جاي مي گذارد (به عنوان مثال به دليل اختلالات محلي)، آگاه شد(ارجمندی‌نژاد، 1385، ص39).

 

در مورد فعاليت هاي کاري بانک، مديريت از دانش مشروحي برخوردار است که افراد خارج از آن، فاقد چنين امتيازي هستند . از اين رو مديريت مي تواند هم به بازار و هم به ناظران بانکي کمک بزرگي نمايد . اين امر مي‌تواند از طريق تبادل نظر پيرامون عوامل مهمي که عملکرد مالي بانک را در طي سال مزبور متاثر نموده‌اند، تشريح تفاوت هاي موجود بين عملکرد سال جاري و عملکرد سال هاي قبل و نيز بحث و بررسي پيرامون عواملي که به زعم آنان بر روي عملکرد مالي بانک در آينده تاثير عمده اي خواهند داشت؛ صورت پذيرد(ارجمندی‌نژاد، 1385، ص39).

 

دانلود پایان نامه