عوامل موثر بردرصد تقسیم سود سهام :پایان نامه درباره تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام

دانلود پایان نامه

عوامل موثر بردرصد تقسیم سود سهام                                                               

2-7-2-1  سود انباشته به عنوان یکی از منابع تامین مالی                                                           

سود خالص ممکن است به عنوان منبع تامین مالی سرمایه گذاری بلندمدت مورد استفاده قرارگیرد. در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم میشود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی استفاده کنند که در این راستا باید موارد زیرمورد توجه قرار گیرد.

– هزینه سرمایه سود انباشته از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی بیشتر است.

– با توجه به اینکه سهام عادی و سود انباشته هر دو زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام هستند تامین مالی از طریق سود انباشته نسبت به سهام عادی دارای دو مزیت می باشد:

الف) تامین مالی از طریق سهام عادی دارای هزینه انتشار می باشد ولی تامین مالی از طریق سود انباشته    بدون هزینه است.

ب) تامین مالی از طریق سود انباشته مشکلات مربوط به مالکیت و کنترل شرکت را ندارد.

 

 

 

 

2-7-2-2  حفظ ساختار سرمایه  

حفظ ساختار سرمایه یعنی در تقسیم سود روشی اعمال شود تا بتوانیم با تعیین درصد اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه ثروت صاحبان سرمایه را به حداکثر برسانیم در این مورد دو موضوع را مورد توجه قرار می دهیم:

1-انعطاف پذیری در تامین مالی: انعطاف پذیری یعنی اینکه شرکت ها تا حد معینی می توانند از طریق بدهی تامین مالی کنند اگر شرکت ها بیش از اندازه از طریق بدهی تامین مالی کنند نسبت بدهی افزایش پیدا کرده و ریسک مالی شرکت افزایش می یابد.

2سیاست تقسیم سود باقیمانده: در این روش ابتدا نیازهای تامین مالی مشخص می شود سپس تعیین می کنیم چقدر از این نیاز را از طریق سود انباشته تامین کنیم و الباقی  سود بین سهامداران تقسیم می شود.

 

2-7-2-3  نیاز سهامداران

یکی از عوامل موثر در تقسیم سودنیاز سهامداران است  بیشتر سهامداران از خرید سهام عادی دو نوع سود را انتظار دارندکه عبارتند از:                                                              

1- سود سرمایه: سهامداران انتظار دارند که ارزش سهام عادی در طول زمان افزایش یابد برای مثال اگر سهمی 40 دلار خریداری شده است و 60 دلار بفروش برسد سود سرمایه حاصل از این خرید و فروش 20دلار خواهد بود.

2- سود سهام: سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آنرا دارند.

با وجود آنکه سرمایه گذاران نیازهای خود را از دو طریق (سود سرمایه و سود سهام) رفع می کنند به سه دلیل زیر دریافت سود سهام را به سود سرمایه ترجیح می دهند:

الف) کاهش عدم اطمینان

ب) قدرت مالی شرکت

ج) نیاز به درآمد جاری

 

2-7-2-4  محدودیت های توزیع سود سهام

ممکن است شرکت از نیاز سهامداران به سود سهام مطلع باشد ولی بابت بعضی از محدودیت ها از اعلام و پرداخت سود خود داری می کند که این محدودیت ها به شرح زیر می باشند:

1- نقدینگی کم: شرکت زمانی می تواند اعلام سود کند که علاوه بر داشتن درآمد کافی وجوه نقد کافی نیز جهت پرداخت داشته باشد.

2- محدودیت های قراردادی: اگر یک شرکت دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سود آوری باشد اعتبار دهندگان ممکن است محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان پیش شرطی جهت اعطای وام قرار دهند در این شرایط شرکت ممکن است حتی با داشتن سود و نقدینگی نیز نتواند سود سهام اعلام کند.

3- محدودیت های قانونی: گاهی شرکت به لحاظ قانونی و با توجه به شرایط خاص دراعلام و پرداخت سود سهام محدود می شود و این محدودیت ها بطور کامل بستگی به قوانین کشورها و شرایط اعلام شده دارد.

دانلود پایان نامه