فرآيند هاي مديريت زنجيره تامين/پایان نامه شیوه های مدیریت زنجیره تامین وبهبود عملکرد

دانلود پایان نامه

فرآيند هاي مديريت زنجيره تامين

نلسون و وينتر[1] (1982) در تئوري اقتصاد تكاملي روتينها را به عنوان اصلي ترين جزء تشكيل دهنده سازمان ها مي دانند و معتقدند كه نقشي مشابه ژنها در بدن انسان در سازمان ها ايفا مي كنند. با در نظر گرفتن زنجيره تامين به عنوان واحد تجزيه و تحليل، فرآيند هاي مديريت زنجيره تامين همان روتينها به زعم نلسون و وينتر (1982) هستند كه اصلي ترين جزء زنجيره تامين را تشكيل داده و در صورتي كه در زنجيره تامين توانمندي بخواهد بوجود آيد در فرآيند ها بايستي روي دهد. بر اساس نظر ري[2] و ديگران (2004) اثربخشي فرآيند هاي كسب و كار معيار مناسبي براي بررسي رويكرد منبع محور است و منابع و توانمندي هاي شركتها و زنجير ه هاي تامين در داخل فرآيند هاي كسب و كار بايد بوجود آيند. داونپورت [3]و ديگران (1995)يك فرآيند كسب و كار را به صورت زير تعريف مي كنند: مجموعه اي از فعاليت هاي ساختمند با اهداف كسب و كار مشخص شده در جهت خدمت به مشتريان(دستجردی و همکاران ، 1388 ، 125). شش فرآيند زير به عنوان فرآيند هاي اصلي مديريت زنجيره تامين در نظر گرفته شده است :

  1. مديريت ارتباط و خدمت به مشتري :

فرآيند كسب و كاري كه نگاه به مشتري داشته و ساختاري را براي ايجاد و حفظ ارتباط با مشتريان توسعه مي دهد.

  1. برنامه ريزي زنجيره تامين و مديريت تقاضا :

اين فرآيند با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در كل زنجيره تلاش مي كند كه از مازاد عرضه يا تقاضا در بخشهاي مختلف زنجيره جلوگيري كند.

 

 

  1. مديريت جريان ساخت و لجستيك:

فرآيندي كه شامل همه فعاليت هاي لازم براي توليد و انتقال كالا ها از كارخانه ها به رده بعدي زنجيره مي باشد و همچنين وظيفه كسب، اجرا و مديريت انعطاف پذيري در ساخت بر عهده اين فرآيند مي باشد.

  1. تهيه و تدارك و مديريت ارتباط با تامين كنندگان  :

وظيفه خريد و تهيه و تدارك مواد و قطعات در رده هاي مختلف زنجيره تامين و همينطور توسعه و حفظ روابط  موثر با تامين كنندگان مواد و قطعات بر عهده اين فرآيند مي باشد.

  1. توسعه و تجاري سازي محصول:

اين فرآيند با همكاري مشترك با مشتريان و تامين كنندگان ساختاري را براي توسعه و جا انداختن محصولات در بازار فراهم مي كند.

  1. فرآيند برآورده كردن سفارش و توزيع:

اين فرآيند شامل همه فعاليتهاي لازم براي تعريف نيازمندي هاي مشتري، طراحي شبكه توزيع و برآورده كردن درخواستهاي مشتري با حداقل هزينه كل تحويل مي باشد.

با توجه به اينكه شركت ها معمولا منابع و توانمند يهاي خود را در سه حوزه توسعه محصول، مشتري محوري و بدون اتلاف كردن عمليات متمركز مي نمايند، اعضاي زنجيره هاي تامين نيز بر همين اساس يعني تمركز توليد كننده تجهيزات اصلي يا رهبر زنجيره تامين، شايستگي هاي خود را تقويت مي كنند،در جدول 2-2 چهارچوب هاي موجود براي دسته بندي فرآيند هاي مديريت زنجيره تامين نشان داده شده است (دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص-127126).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-1) چهارچوب هاي موجود براي دسته بندي فرآيند هاي مديريت زنجيره تامين(دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص126).

 

چهارچوب فرایندها توسعه دهنده
1 مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت خدمت به مشتری ، توسعه و تجاری سازی محصول ،مدیریت تقاضا ، مدیریت جریان ساخت ، مدیریت ارتباط با تامین کنندگان ، فرایند براورده کردن سفارش ، فرایند برگشتی ها انجمن جهانی زنجیره تامین
2 برنامه ریزی ، منبع یابی ، ساخت ، تحویل ، برگشتی انجمن زنجیره تامین
3 مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت توسعه محصول ، و مدیریت زنجیره تامین استریواستاوا و دیگران (1999)
4 برنامه ریزی ، تهیه و تدارک ، ساخت ، تحویل ، طراحی محصول ، مدیریت ظرفیت ، طراحی و بازطراحی فرایند ، و اندازه گیری باورساکس و دیگران

(1999)

5 برنامه ریزی زنجیره تامین ، تهیه و تدارک ، مدیریت سفارش مشتری ، ساخت ، لجستیک انجمن کیفیت و

بهره ری آمریکا

 

ازبين پنج چهارچوب ارائه شده، فقط دو چهارچوب [4] GSCF[5] , SCOR با جزييات كامل فرآيند ها را شرح داده و در محيط كسب و كار توسط شركت ها بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. اين دو چهارچوب در برخي از جنبه ها بايكديگر تفاوت داشته و محققان و مديران بايستي با در نظر گرفتن اين تفاوت ها از بين آنها انتخاب نمايند. به طور كلي چهارچوب GSCF جهت گيري استراتژيك بيشتري داشته و بر روي افزايش ارزش بلند مدت سهامداران بوسيله روابط فرا كاركردي نزديكتر با اعضاي كليدي زنجيره تامين متمركز است. اين چهارچوب بيشتر در موقعيتهاي كسب و كاري كه توانايي شناسايي، ايجاد و حفظ روابط كسب و كار يك مزيت رقابتي تلقي مي شود، بكار گرفته مي شود.در ادامه فرآيند هاي مديريت زنجيره تامين انجمن جهاني زنجيره تامين به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است (دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص126).

[1] NELSON & WINTER

[2] REY

[3] DAVENPORT

[4]  SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE

[5] GLOBAL SUPPLY CHAIN FINANCE

دانلود پایان نامه