فرايند تكاملي مديريت دانش در سازمانها

دانلود پایان نامه

فرايند تكاملي مديريت دانش در سازمانها

به طور كلي مي‌توان فرايند مديريت دانش را شامل؛ شناسايي دانش، تحصيل دانش، توسعة دانش، به اشتراك‌گـذاري دانش، بهره‌برداري دانش و حفاظت از دانش دانست.

شناسايي دانش: در اين مورد بسياري از سازمانها يك طرحي از دانش، داده‌ها، اطلاعات و مهارتهاي موردنياز داخلي و خارجي ايجاد كرده‌اند. مديريت دانش مؤثر بايد در شفاف‌سازي داخلي و خارجي فعال باشد. يكي از اين ابزارها نقشه دانش است. نقشه دانش تخصصها و دانش موردنياز افراد را با محل قرارگيري آنها در سازمان مشخص مي‌كند.

تحصيل دانش: روابط با مشتريها، حمايت‌كنندگان، رقبا و شركاء باعث ارائه دانش مي‌شود.

توسعة دانش: در اين قسمت تمركز بر روي ايجاد مهارت جديد، محصولات جديد، نظرات بهتر و فرايندهاي مؤثر است. در اين ميان، نكته داراي اهميت اين است كه دانش فقط از تخصص سرچشمه نمي‌گيرد، بلكه از تجربه نيز به دست مي‌آيد. پس داشتن يك شبكة داخل سازماني و تسهيل در ارتباط بين افراد داخل سازمان با يكديگر يكي از موارد كليدي اين مرحله است. توسعة مديريت دانش شامل همه تلاشهاي مديريتي است براي ايجاد ظرفيتهايي كه هنوز در سازمان به وجود نيامده. توسعة دانش مي‌تواند به عنوان تكيه‌گاه تحقيقات بازاري سازمان قلمداد شود. در اين امر استفاده از گروههاي تخصصي، اختصاص جا و مكان براي تشكيل گروهها[1]، اينترانت، بررسي و مرور فعاليتها بعداز اتمام آنها آموزش چندگانه افراد، استفاده از چت براي برقراري ارتباط مي‌تواند مؤثر باشد.

به اشتراك‌گذاري دانش: تقسيم و پراكندگي دانش در داخل سازمان، پيش شرط حياتي براي ايجـــاد اطلاعات و تجاربي است كه سازمان مي‌تواند از آن استفاده كند. در اين امر استفاده از زبان واضح و روشن براي انتقال دانش قراردادن پاداشهايي براي به اشتراك‌گذاري دانش، حمايت فرهنگ سازماني از اشتراك و انتقال دانش مي‌تواند مؤثر باشد. سؤال اساسي در اين بخش اين است كه چطور مي‌توان به اشتراك‌گذاري دانش را تسهيل كرد.

بهره‌برداري از دانش: كل توجه مديريت دانش به اين نكته است كه دانش موجود در سازمانها به كار برده شود تا بتواند به سوددهي سازمان منجر شود. متأسفانه مهم بودن و اهميت بسيار دانش تضمين كننده اجراي آن در هر زمان در فعاليتهاي سازمان نيست. در اين امر بايد مراحلي براي اندازه‌گيري دانش ضمني و مهارتهاي در دسترس، موجود باشد. تركيب وظايف روزانه با وظايف در ارتباط با مديريت دانش، حمايت مديران عالي و استفاده از دانش براي رقابت و افزايش كارايي مؤثر خواهد بود.

حفاظت از دانش: مزيتهاي رقابتي براي سازمان در هر زمان دردسترس نيست. دانش سازماني كه يكي از مزيتهاي رقابتي سازمان است بايد به روز، حفاظت و نگهداري شود. نگهداري اطلاعات، اسناد و تجارب، نيازمند مديريت است. كدگذاري علاوه بر اينكه در توسعه دانش و اشتراك‌گذاري دانش مؤثر است يكي از راههاي حفاظت از دانش به شمار مي‌رود (رمضاني، 25، 1383).

[1] Davenport

دانلود پایان نامه