محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد وارزش بازار شرکت-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

دانلود پایان نامه

 

درصورت جریان وجوه نقد معمولا وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی است.کمیل وهمکاران معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی نه تنها باید در داراییهای ثابت جدیدی سرمایه گذاری شده تا شرکت بتواندسطح جاری فعالیتهای عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام ویا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد.بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به تنهایی نمی تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی تلقی گردد. (مارتین[1] وپتی[2] ،2000)

از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری ، درکناروجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ، جریانهای نقدی آزاد نیز محاسبه ومورد ارزیابی قرار گیرد(غلام زاده لداری فصلنامه حسابرس) از طرفی ارزش هر شرکتی به میزان قابل توجهی به توانایی آن شرکت در ایجاد وجوه نقد آزاد وشیوه بکارگیری آنها بسنگی دارد.این معیار مهم با توجه به کاربردهای متعدد که می توان به سرمایه گذاری مجدد، افزایش تقسیم سود، بازخرید سهام وباز پرداخت بدهی در سرسید اشاره نمود، برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان بسی قابل توجه واز اهمیت فوق العاده ای برخوردار است (اوجین اف وهمکاران، ترجمه :پارسائیان،1382) چرا که از این وجوه به عنوان معیار تامینی (پوششی)توزیع سود سهام وبازپرداخت بدهی درسررسید یاد می شود.به همین دلیل افزایش در وجوه نقد آزاد می تواند در رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری وجلب اعتماد اعتباردهندگان به اعتباردهی موثر واقع شود.در تئوری جریان نقد آزاد چنین عنوان می شودکه شرکتها دارای فرصتهای سرمایه گذاری نسبتا بالا جهت حداکثر رساندن ارزش شرکت معمولا وجوه آزاد خود را در چنین فرصتهایی سرمایه گذاری می نمایندکه این امر منجر به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش وجوه نقدآزاد می گرددودرشرکتهای دارای فرصت سرمایه گذاری پایین بدلیل نداشتن فرصتهای سودآور انتظار می رود که از جریانهای نقدآزاد بالاتری برخوردار باشند(جنسن،1986)

همچنین از نظر مارتین وپتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هرسهم وبازده داراییها به تنهایی نمی توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید درکنار معیارهایی از قبیل جریانهای نقدی آزاد واحد تجاری به کار برده شوند.چون در حالی که سود مکررا توسط مدیران واحد تجاری دستکاری می گردند، کتمان ودستکاری جریانهای نقدی آزاد بسیار دشوار می باشد(مارتین وپتی، 2000)

نتایج تحقیقات نشان می دهد که مدیریت جریانهای نقد، مخصوصا جریانهای نقدآزاد، ازجمله ابزارهای اطلاعاتی قابل توجه برای مدیران  وسرمایه گذاران است که از اهمیت فوق العاده ای در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، بالابردن انگیزه وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری وتامین مالی داخلی برخوردارند.(رضوانی رازوهمکاران،1388).درنتیجه در تحقیق حاضر به بررسی رابطه جریانهای نقد آزاد و ارزش شرکت پرداخته می شود

[1] Martin

[2] petty

دانلود پایان نامه