مدیریت سرمایه در گردش.پایان نامه ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و نگهداشت وجه نقد

دانلود پایان نامه

 

1-1.           اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه های مختلفی است که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد.برخی از جنبه ها به شرح زیر است:

1- زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش

مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیریت مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می شود. عملیاتی که به سادگی تحت عنوان “مدیریت سرمایه در گردش” می‌گنجد. از آنجا که زمان زیادی صرف عملیات آن می شود مطالعه کامل موضوع درطول دوره های مدیریت مالی صحیح به نظر می‌رسد.

2- سرمایه گذاری در دارایی های جاری

به طور کلی دارایی های‌جاری بیش از نیمی از کل دارایی های یک موسسه را تشکیل می‌دهند. از آنجا که این دارایی ها، سرمایه گذاری های عمده‌ای به حساب می‌آیند و نظر به این که سرمایه گذاری های به نسبت فراری هستند ارزش توجه کامل مدیر مالی را دارند.

3- اهمیت مسئله برای موسسات کوچک

مدیریت سرمایه در گردش بویژه برای شرکت های‌کوچک پر‌اهمیت است یک موسسه‌کوچک می‌تواند با اجازه کارخانه و تجهیزات، میزان دارایی های ثابت خود را کمینه سازد، اما راهی برای دوری از سرمایه‌گذاری در دارایی های‌جاری ندارد.بنابراین آن ها برای مدیر‌مالی شرکت های کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار است. به علاوه به علت عدم دسترسی مدیر‌مالی آن ها به بازارهای سرمایه و اعتبارات بلند‌مدت شرکت باید به طور جدی بر اعتبارات تجاری و وام های کوتاه مدت بانکی تکیه کند. اینها هر دو بر سرمایه گردش خالص اثر می‌گذارند، زیرا باعث بالا رفتن بدهی های جاری می شود.

4- رابطه بین رشد فروش و دارایی های‌جاری

رابـطه بین رشـد فـروش و نـیاز به تامین مالی دارایی های جاری، رابـطه نزدیک و مستقیم است.

افزایش فروش باعث ایجاد نیازهای مشابه سرمایه‌گذاری در موجودی‌های اضافی می‌گردد.(رضا شباهنگ،1385،ص 61-60)

 

1-2.           چرخه تبديل وجه نقد:

چرخش وجه نقد تولید کالا مستلزم مصارف سرمایه در گردش است . شرکت ها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند، سپس آن ها را تغییر شکل داده ، به صورت کالاهای ساخته شده در آورند آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده ، حسابهای دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش می یابد و با وصول مطالبات ،دوره گردش وجه نقد به پایان می رسد .از آنجا که برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران بلافاصله وجه نقد پرداخت نمی شود ، مقداری از سرمایه در گردش از حسابهای پرداختنی و سایر هزینه های پرداختنی تامین می گردد.

تقریبا همه شرکت ها فعالیتی مستمر ودائمی دارند و برای مراحل تولید سرمایه در گردش لازم است . چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می کند شروع می شود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می کند ادامه می یابد .

چرخه تبدیل وجه نقد بعنوان جزئی از چرخه عملیاتی نشاندهنده دوره یا مدت زمانی است که وجه نقد به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول میرسد .کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید مقدار کمتری از وجه نقدبه مصرف می رسد (سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز است و  از اینرو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد) (سامیلوگ و دمیرنیس 2008)

می توان با کوتاه کردن متوسط دوره ای که پول به صورت موجودی کالاست یا با کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانی تر کردن مهلت پرداخت حساب های پرداختنی ،چرخش وجه نقد را کوتاه تر کرد .

طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش خالص مورد نیاز است . حتی اگر طول زمان چرخش وجه و هر یک از اجزای تشکیل دهنده ان ثابت بمانند،باز هم عامل اصلی ،حجم تولید است که تعیین کننده مقدار سرمایه ای است که باید به هر یک از مراحل دوره گردش اختصاص یابد و آن هم در گرو پیش بینی حجم فروش برای آینده نزدیک است. (سامیلوگ و دمیرنیس 2008)

این معیار ارزیابی به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع اوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره میکند .هرچقدر این مدت طولانی تر باشد ،سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد .چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد .با جد این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد .سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد .

هرچه قدر دوره تبدیل وجه نقد کمتر باشد نشان دهنده این است که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد .هنگام استفاده از این معیار باید به نکات زیر توجه کرد ) :خرم نژاد 1386 )

برای محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد تاخیر در پرداخت حسابهای پرداختنی از دوره عملیات کسر می شود .لذا هر چه دوره تاخیر در حسابهای پرداختنی بیشتر باشد چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه تر می شود .وظاهرا کوتاه تر بودن چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده وضعیت مناسب تر نقدینگی است در حالی که تاخیر در پرداخت حسابهای پرداختنی می تواند دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد .هرچه این تاخیر بیشتر باشد وضعیت نامطلوب تر است ولی هنگامی که این رقم را در محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد به کار می بریم نتیجه متفاوت حاصل می شود .یعنی تاخیر های طولانی تر موجب کمتر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و نشان دهنده نقدینگی مناسب است .بنابراین ،تناقض احتمالی مذکور می باید به گونه ای مرتفع شود .

  • در معیار چرخه تبدیل وجه نقد به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی شود .لذا علاوه بر وجه نقد مورد نیاز شرکت ،مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت می بایست مورد توجه قرار گیرد .
  • در معیار چرخه تبدیل وجه نقد صرفا طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مد نظر قرار می گیرد و به مقدار آن توجهی نمی شود .اگر دو شرکت را در نظر بگیریم که دوره تبدیل وجه نقد آن ها دو ماه است ولی حساب های پرداختنی شرکت اول 90درصد مجموع مطالبات و موجودی کالا باشد و برای شرکت دوم این نسبت 50 درصد باشد .

بدیهی است که شرکت اول حجم تعهدات بیشتری نسبت به حجم دارائی های جاری قابل تبدیل به وجه نقد دارد در مقایسه با شرکت دوم که این نسبت کمتر است ،وضعیت نقدینگی نامناسبی دارد که در شاخص چرخه تبدیل وجه نقد به ان اشاره نمی شود.

دانلود پایان نامه