مفهوم فرهنگ چهارگانه سازماني:پایان نامه درباره رفتارشهروندی

دانلود پایان نامه

توصيف فرهنگ چهارگانه سازماني

 

 

فرهنگ سلسله مراتبي: در اينجا خطوط روشن تصميم گيري و اختيار، قواعد و رويه هاي استاندارد شده، كنترل و سازوكار پاسخگويي، ارزشهاي كليدي براي موفقيت محسوب مي شوند. فرهنگ سازماني متناسب با اين شكل سازماني يك محيط كار رسمي و داراي ساختار است. رويه ها بر آنچه كه افراد انجام مي دهند حاكم هستند.

فرهنگ بازاري: اين نوع از فرهنگ مجموعه مفروضات متفاوتي با فرهنگ سلسله مراتبي دارد.واژه بازار در اينجا به گونه اي از سازمان گفته مي شود كه خود به مثابه يك سازمان عمل مي كند . اين نوع از سازمان به جاي امور داخلي به سوي محيط خارجي جهت گيري دارد . تمركز بر تعامل با ذيمدخلان خارجي مشتمل بر ارائه كنندگان، مشتريان، پيمانكاران، اتحاديه ها و … است. علي رغم فرهنگ سلسله مراتبي كه در آن كنترل داخلي از طريق قواعد، شغلهاي تخصصي شده و تصميمات متمركز صورت مي پذيرد، در سازمان با اين فرهنگ اين كار اساس ا ازطريق سازوكارهاي بازار اقتصادي، عمدتا تبادل پول، انجام مي شود. يعني تمركز عمده اين نوع از سازمان تبادل با سا ير اجزا است تا مزاياي رقابتي ايجاد شود. سودآوري، بازده ملموس، قدرت در بازار، دستيابي به اهداف و حفظ مشتريان اهداف اساسي سازمان هستند.

فرهنگ طايفه­اي: سازمان­هايي با چنين فرهنگهايي بيشتر به خانواده هايي گسترده شبيه هستند تا واحدهاي اقتصادي. به جاي قواعد و رويه ها براي فرهنگ سلسله مراتبي يا مراكز سود براي فرهنگ بازاري ويژگيهاي اين نوع از فرهنگ، كار تيمي، برنامه هاي درگير كردن كاركنان وتعهد سازمان به كاركنان هستند. در فرهنگ طايفه اي محيط دوستانه اي براي كار وجود داشته، اشتراكات زيادي بين افراد وجود دارد.سازمان مانند يك خانواده بزرگ بوده كه از طريق وفاداري و سنت به هم پيوند خورده است.رهبران به مثابه رايزنان و شايد و الدين تلقي مي شوند. ميزان تعهد بالا و منافع بلندمدت ناشي از بالندگي كاركنان، انسجام بالا و حفظ روحيه آنان از اهميت برخوردار است. موفقيت از طريق فضاي داخلي و ملحوظ داشتن كاركنان تعريف مي شود .سازمان اهميت زيادي براي كار تيمي، مشاركت و دستيابي به توافق قائل است.

فرهنگ ادهوکراسی: همگام با گذر از عصر صنعتي به عصر اطلاعات، شكل چهارمي از سازمان پديد آمد كه ويژگي آن پاسخ به شرايط محيطي بسيار متلاطم و تغييرات پرشتاب است. در اينجا بيشتر افراد در كميته ها يا نيروهاي كاري موقت ي كار مي كنند كه به مجرد اتما م كار منحل مي شوند. درواقع آنها شكل خود را به سرعت مطابق شرايط جديد تغيير مي دهند. هدف عمده اين شكل سازماني تقويت انطباق و انعطاف پذيري و خلاقيت است در هنگامي كه بي يقيني ابهام و همپوشي اطلاعات وجود دارد (Valle et al,2011)

دانلود پایان نامه