مفهوم كيفيت سود:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه

كيفيت سود

از ديدگاه شهودي،بايد  هر قدر که كيفيت سود بالاتر باشد ضريب واكنش در برابر سود خالص بالاتر برود. انتظار بر اين است كه ضريب واكنش در برابر سود خالص بيشتر شود، زيرا سرمايه گذاران بهتر مي توانند بر اساس عملكرد دوره جاري عملكرد آينده شركت را برآورد نمايند. در دنياي عمل، نمي توان به راحتي مقداركيفيت سود رامحاسبه كرد، زيرا احتمالات سيستم اطلاعاتي، به صورت مستقيم، قابل مشاهده نمي باشند (ديچو و همکاران[1]،2008).

بنديوپاديا (1994) روش مستقيم تري را به كاربرد و او در مورد شركت هاي نفت و گاز ضريب واكنش در برابر سود خالص تلاش هاي موفقيت آميز را با هزينه كامل مقايسه كرد. اين پژوهشگر پيش بيني كرد شركت هايي كه از روش تلاش هاي موفقيت آميز استفاده مي كنند داراي ضريب واكنش در برابر سود خالص بالاتري هستند، زيرا اجراي روش مبتني بر كل هزينه ها اثر منظور كردن هزينه ها به حساب سرمايه ای و پس از پايان يافتن ذخيره چاه، مستهلك كردن (از دفتر خارج كردن) كل مبلغ باعث خواهد شد كه در صورت سود و زيان بخش هايي به وجود آيد كه از نظر قيمت اثرگذار نمي باشند (در اينجا ما از همان اصطلاحاتي استفاده كرده ايم كه راماكريشنان و توماس در بحث از سود خالص گزارش شده مورد استفاده قرار دادند). یعني، سود خالص ناشي از روش تلاش هاي موفقيت آميز داراي كيفيت بالاتري است. همچنين بنديوپاديا پيش بيني كرد كه براي شركت هايي كه روش تلاش هاي موفقيت آميز به كار مي برند ضريب واكنش در برابر سود خالص بسيار بيشتر است، ولي در دوره هايي كه فعاليت اكتشاف در سطح پايين است كمتر اعلام مي شود(ديچو و همکاران،2008).

بنديوپاديا با پژوهش بر روي نمونه اي متشكل از ۳۹ شركت طي سال هاي 1985-1982 به اين نتيجه رسيد، شركت هايي كه از روش تلاش هاي موفقيت آميز استفاده مي كردند طي دوره دو روزه مربوط به اعلام سود خالص سه ماهه داراي ضريب واكنش در برابر سود خالص بالاتري بودند، در مقايسه با شركت هايي كه از روش مبتني بر كل هزينه ها استفاده مي نمودند. طي سال هاي 1990- 1986 ، زماني كه فعاليت اكتشاف نفت و گاز، به صورت نسبي ، اندك بود ضريب هاي واكنش در برابر سود خالص تفاوت معني داري نداشتند. اين نتيجه ها ديدگاه بنديوپاديا را تاييد مي كنند مبني بر اينكه در شركت هايي كه كیفيت سود بالاتري دارند ضريب واكنش در برابر سود خالص بيشتر است. لو و تياگارايان (1993) از روش ديگري استفاده كردند. آنها ۱۲ مبنا را كه مورد استفاده تحليلگران مالي (براي برآورد كيفيت سود خالص مورد توجه) بود شناسايي نمودند. براي مثال، يكي از اين مباني تغيير در موجودي كالا نسبت به فروش بود. اگر موجودي كالا افزايش يابد، آن مي تواند بيانگر كاهش در كيفيت سود خالص باشد (امكان دارد شركت وارد مرحله يا دوره اي شود كه فروش رو به كاهش است و يا اينكه مديريت بر موجودي كالا دچار ضعف عمده اي شده است). تغيير در هزينه هاي سرمايه اي، انباشت سفارشات و غيره نمونه هاي ديگري از اين مباني هستند. اين دو پژوهشگر در نمونه اي كه از شركت ها انتخاب كرده بودند، از طريق دادن نمره یک يا صفر به هر يك از ۱۲ مبنا در صدد برآمدند مقدار كيفيت سود را محاسبه نمايند و سپس اين عددها را جمع زدند. براي مثال، در مورد موجودي كالا اگر مقدار موجودي شركت نسبت به فروش در آن سال كاهش يافته بود به آن عدد ۱ مي دادند و بدين معني بود كه كيفيت سود بالا رفته است و اگر موجودي كالا افزايش يافته بود به آن عدد صفر مي دادند. سپس آنها نمونه هاي هر سال را بر حسب اعداد به دست آمده (با توجه به كاهش يافتن كيفيت سود) در پنج گروه قرار دادند. آن گاه به روش تجزيه و تحليل رگرسيون، براي هر گروه ميانگين ضريب واكنش در برابر سود خالص را محاسبه كردند. آنها مشاهده كردند ضريب واكنش در برابر سود خالص گروه هايي كه داراي سود خالص با كيفيت بالاتر بودند، بالاتر بود و اين نتيجه با انتظار تئوريك (نظري) سازگار بود.استدلال مي كنند كه بين تداوم سود خالص و كيفيت سود رابطه مستقيم وجود دارد. فرض كنيد شركتي در اين سال افزايش سود خالص گزارش مي كند و، از سوي ديگر، موجودي كالا نسبت به فروش كاهش مي يابد و اين به معني افزايش در كيفيت سود است. اساس فرض بر اين قرار دارد كه بازار انتظار دارد اثر خبر خوب در سود خالص تداوم يابد. لو و نياكارايان در باره رابطه بين كيفيت سود و تداوم مربوط به شركت هاي نمونه خود تحقيق كردند و به اين نتيجه رسيدند كه ضريب واكنش در برابر سود خالص شركت هايي كه داراي تداوم بالا و سود خالص با كيفيت بالا بودند نسبت به شركت هايي كه داراي تداوم بالا و كيفيت سود پايين بودند، بيشتر است و در مورد شركت هايي كه داراي تداوم پايين بودند نيز همين وضع صادق بود. نتيجه مويد وجود رابطه مستقيم بين تداوم سود خالص و كيفيت سود است (مک نیکول، 2009).

[1] Dechow, R., S. Richardson and I. Tuna

دانلود پایان نامه