مفهوم مصرف کننده ارگانیک

دانلود پایان نامه

مصرف کننده ارگانیک

مصرف کنندگان ارگانیک شاخه ای از مصرف کنندگان سبز هستند. مصرف کنندگان سبز، کسانی هستند که به طور داوطلبانه شیوه هایی از مصرف را بر می گزینند که با محیط زیست سازگار باشد (Peattie, 2001). در واقع مصرف کنندگان سبز تحت شرایط مصرف گرایی اخلاقی قرار میگیرند (Connolly & Prothero, 2008, p. 118). به عبارت دیگر به مصرف کننده ای اطلاق می شود که در رفتار خرید، فعالیت های مرتبط با بازار و همچنین در عادات مصرفی خود نگران محیط زیست هستند و تأثیر رفتارشان را بر محیط طبیعی اطرافشان در نظر می گیرند. مصرف کنندگان ارگانیک علاوه بر تمام ویژگی ها و نگرانی هایی که یک مصرف کننده سبز دارد، یک ویژگی دیگری نیز دارد و آن عبارتست از نگرانی سلامت غذایی خود و خانواده خود. مطالعات متععدی دربارۀ ویژگی های دموگرافیکی مصرف کنندگان ارگانیک انجام گرفته و هنوز هم در حال انجام است. به عنوان مثال جنسیت افراد، درآمدشان، سطح تحصیلاتشان و یا حتی سن آنها نیز به عنوان شاخص هایی هستند که متمایز کننده این نوع از مصرف کنندگان از مصرف کنندگان عادی می باشند (Hofmann, 2006; Zanoli et al., 2004; Davies et al., 1995; Zanoli & Naspetti, 2002). در زمینه جنسیت افراد بسیاری از نظرسنجي ها که انجام شده نشان مي دهد که خانم ها نسبت به آقایان تمایل بیشتري به غذاهاي ارگانیک دارند (Radman, 2005; Hofmann, 2006; Zanoli et al., 2004). همچنین تحقیق هافمن[1] در سال 2006 نشان می دهد که زنان فکر می کنند که غذاهای ارگانیک مزه و طعم بهتری دارد. و یا مطالعه دیگری دربارۀ مصرف کنندگان ارگانیک نشان مي دهد که خانم ها احساس مسؤلیت بیشتري به سلامت افراد خانواده دارند. بنابراین این امر، خانم ها را به سوي خرید محصولات ارگانیک بیشتري هدایت هدایت میکند در حالیکه آقایان بیشتر براساس ذاﺋﻘﻪ خرید مي کنند (Hofmann, 2006). بعضي از مطالعات نتوانستند تفاوت آشکاري را بین گروه هاي سني بیابند (Radman, 2005; Zanoli et al., 2004  Davies et al., 1995;). از سوي دیگر تحقیقاتي وجود دارند که این ارتباط در آنان نمایان است (Latacz & Fosters, 1997). براي مثال در انگلستان مشخص شده است که مصرف کنندگان محصولات ارگانیک افراد بین 45-54 سال هستند که غذاهاي با سبزیجات بیشتر را نسبت به گروه هاي سني دیگر ترجیح  مي دهند. اگر چه تحقیق مشابه دریافته است که جوانتر ها نسبت به مسن تر ها پول بیشتري را صرف غذاهاي ارگانیک مي کنند. تحقیق دیگري در انگلستان نشان داد که جوانتر ها و مسن تر ها تمایل کمتري و افراد 30 ساله که فرزند ندارند علاقه و تمایل زیادي به محصولات غذایي ارگانیک دارند (Padel & Foster, 2005). همچنین تحقیقاتي که در سطح اروپا انجام شده نشان دهندۀ این است که، خریداران محصولات ارگانیک عموماً جوانتر از 45 سال هستند (Wier & Calverley, 2002). با این حال در زمینه گروه های سنی همانگونه که ذکر شد نمی توان به صورت دقیق یک گروه را مصرف کنندگان خاص و همیشگی محصولات ارگانیک نام برد. مشتریان داﺋﻤﻰ در بیشتر کشور ها از مشتریان اتفاقي یا کساني که محصولات ارگانیک را خریداري نمي کنند، تحصیلکرده تر هستند (Radman, 2005; Zanoli et al., 2004; Wier & Calverley, 2002). مصرف کنندگان همیشگي محصولات ارگانیک اطلاعات بیشتري دربارۀ این محصولات دارند. علاوه براین، رابطۀ مثبتي بین دانش نسبت به این محصولات و خرید آنها وجود دارد. از این رو دریاغته اند که مصرف کنندگان تحصیل کرده دانش بهتري نسبت به محصولات ارگانیک دارند.تحقیقات نتایج گوناگوني را دربارۀ متغیر درآمد بدست آورده اند. بعضي از تحقیقات ادعا کرده اند که درآمد تأثیر مثبتي بر مصرف غذاهاي ارگانیک دارد (Davies et al., 1995; Latacz & Fosters, 1997; Padel & Foster, 2005; Zanoli et al., 2004 ). ادعاي دیگر این است که افرادي که در شهر ها رشد و زندگي کرده اند، بیشتر از افراد روستایي مواد ارگانیک مصرف مي کنند (Radman, 2005). تحقیقاتي که در کشور دانمارک انجام شده نیز بر این امر تأکید دارد که مصرف کنندگان ارگانیک بیشتر در شهر هاي بزرگ و نواحي شهري با موقعیت اقتصادي-اجتماعي بالاتر زندگي مي کنند (Zanoli et al., 2004).

  1. 1. Hofmann, 2006
دانلود پایان نامه