نظریه اسناد:پایان نامه درباره توانمندسازی

دانلود پایان نامه

نظریه اسناد

رفتار انسانها طبق این نظریه یا برخاسته از ویژگی‌های شخصیتی خود افراد است یا به وضعیتی که در آن قرار داشته‌اند، مربوط می‌شود. بنابراین نظریه اسناد مسئولیت و فرایندهای شناختی را مورد تحلیل قرار می‌دهد که انسانها بر مبنای آن دلایل رفتار خود و دیگران را تعبیر و تفسیر می‌کنند. نظریه اسناد در صدد توضیح و توجیه این نکته است که چگونه آدمی سعی می‌کند تا بروز رفتارهای مشهود فردی را بر مبنای عوامل درونی یا بیرونی برای خود و دیگران تفسیر کند (بارون و گرین برگ، 1990، 122).

اين تئوري توسط هارولد كلي ابداع شده است، اسناد يك فرآيند ادراكي است كه افراد موفقيت يا شكست خود را به خود يا محيط بيروني نسبت مي‌دهند. در تئوري اسناد، سه نوع آگاهی لازم است تا بدانيم عوامل دروني و بيروني به چه ميزان در رفتار فرد اثر داشته است، اين آگاهی‌ها عبارتند از:

تطابق: درجه ميزان مطابقت رفتار فرد با رفتار افراد ديگر.

تداوم: درجه ميزان فراواني همان رفتار.

تفاوت: درجه ميزان تفاوت رفتار فرد با افراد ديگر.

به عنوان مثال اگر كارمندي با نارضايتي در سازمان، كار خود را دنبال کند و اين نارضايتي با رفتار ديگر افراد سازمان سازگار باشد و اين رفتار را به طور متوالي در سازمان انجام دهد، در اين صورت مدير بايد استراتژي خود را تغییر دهد تا نارضايتي كاركنان كاهش يابد و برعكس اگر كارمندي در سازمان با نارضايتي كار خود را دنبال کند و اين نارضايتي با رفتار افراد ديگر سازمان مطابقت نداشته باشد و اين رفتار را به طور متوالي در سازمان انجام داد، در اين صورت مدير بايد براي اين فرد استراتژيهاي متناسب به كار ببرد تا بي‌نظمي اين فرد كاهش يابد.

دانلود پایان نامه