پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

دانلود پایان نامه

پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

براستي چطورميتوان اعتماد به وجودآورد؟

سازمانهاكهبه نحوه ایجاد ارتباطات همراه با اعتماد پيبردهاندبهكارهايمتداولمعينيدستميزنند.

بعضيازايناعمالعبارتنداز:

 

 

1-ركوراستعملكردن:

ركوراستبودنبهاعتماد واطمينانمنجرميشود. بنابراين،مردمرابي اطلاع نگذاريد.

اطمينانبيابيدكهخطمشي هایی که بران اساس تصمیم گیری می کنند اشکار وصریح است. دليلتصميم گيريهاراتوضيحدهيد.درمورد مشكلاترودربايستيبهخرجندهيدواطلاعات مربوطرابه طوركاملروكنيد.

2-احساساتخودرابازگوكردن:

سازمانهایی که فقط وفقط ناقلحقايقمسلمباشندبههماناندازهخشكوسرد قلمدادميشوند. اگراحساساتخودراباديگراندرميانبگذاريدديگرانشماراآنگونهكهواقعاًهستيد ودر مقام یک انسان شمارا خواهند دید خواهند شناخت وبرايتاناحترامبيشتريقايلخواهندشد.

 

3-حقيقتراگفتن:

اگرصداقتجهتاعتماداهميت داردپسشمارابايدآدميحقيقت گوبدانند. مردم معمولا دردانستن چیزی که حاضربه شنیدنش نبوده اند پيشازاطلاعيافتنازانکه مدیرشان به انهادروغ گفته است تسامح به خرج می دهند.

 

 

4-ثبات داشتن:

مردم طالب پيش بينی پذيري اند . عدم اعتماد ازان ناشی می شود که ندانیم انتظار چه چیزی راداریم . وقتی هدف اصلی خود را دانستید از خود چنان ثباتی خواهید داد که اعتماد به بار خواهد اورد.

5-وفاي به عهد :

لازمه اعتماد ان است که مردم باور داشته باشند که شما قابل اتکا هستید .از این رو لازم است که به تعهدات و گفته های خود وفا کنید.به قولی که داده میشود باید عمل شود.

6-رازداري:

ما به افرادی که محتاط هستند اعتمادداریم و می توانیم به انها اتکا کنیم .بنابراین اگر افراد با گفتن رازی خودرا اسیب پدیر سازند باید مطمئن باشند که شما ان را با دیگران درمیان نمی گذارند ویا به این این راز خیانت نمی کنید.اگر مردم شما را آدمی بدانند که راز های محرمانه آنهارا فاش می کنید ویا نمی توان به شما تکیه کرد در آن حال ،شما را قابل اعتماد نخواهند دانست.

 

7-ابرازشايستگي:

باابزارشایستگی فنی وتوانایی حرفه ای تحسین واحترام دیگران را بر انگیزید .به ایجادارتباط ،مذاکره ودیگر مهارت های میان افراد و آشکارساختن آنهاتوجه خاص مبذول دارید.(Robbins, 2003:148)

 

 

دانلود پایان نامه